Polityka Prywatności

Polityka prywatności

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez witrynę kartkiswieta.pl, w tym podstawy, cele i zakres
przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą,
a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi
analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
Internetowego jest kartkiswieta.pl  – zwana dalej „Administratorem”

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

4. Korzystanie z witryny kartkiswieta.pl jest dobrowolne.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą,
a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez
niego dane są:

•przetwarzane zgodnie z prawem;
•zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
•merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane;
•przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż
jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
•przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w
tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator
wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to
wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§2

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w
przypadkach, gdy – i w
takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z
poniższych warunków:

•osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych;
•przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem
umowy;
•przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
•przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.